Onze algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden.

  1. Geldende voorwaarden

   Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende Algemene Voorwaarden, respectievelijk van toepassing voor een verhuur of een verkoop, steeds van toepassing bij onze firma en de medecontractant, huurder of koper verklaart ze te kennen en te aanvaarden. Met de aankoop-, huur-, of betalingsvoorwaarden van een medecontractant kan nooit rekening gehouden worden.

 1. Algemene verhuurvoorwaarden

  1. Prijzen

   Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De aan onze firma overgemaakte orders evenals de door de vertegenwoordigers afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De orderbevestiging wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst indien binnen de veertien dagen van de verzending van die bevestiging geen schriftelijke bezwaren worden ingebracht. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. Alle lasten, taksen, intresten en douanekosten, tegenwoordige, toekomstige of achterstallige, vallen ten laste van de medecontractant.

  2. Leveringstermijn.

   De afgesproken leveringstermijnen zijn slechts bindend benaderend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

  3. Leveringsvoorwaarden.

   1. Leveringsvoorwaarden.

    de leveringsvoorwaarden zijn door het in ontvangst nemen van het materieel en/of door het overhandigen van de huurwaarborg aan de verhuurder aanvaard door de huurder.

   2. Inontvangstname

    de inontvangstname van het materieel gebeurt door het ondertekenen van de afleveringsbon

   3. Ondertekening afleveringsbon

    de ondertekening van de afleveringsbon door de huurder houdt in dat deze goederen in de perfecte staat heeft ontvangen. Onze firma veronderstelt dat de ondertekenaar van de afleveringsbon de huurder wettelijk mag verbinden en daartoe door de huurder gevolmachtigd is. Indien dit niet het geval is zal de huurder de verhuurder op voorhand per brief in kennis stellen welke personen de afleveringsbon mogen ondertekenen.

   4. Huurwaarborg

    de huurwaarborg wordt ten laatste bij de inontvangstname van het materieel door de huurder aan de verhuurder overhandigd. De verhuurder mag de huurwaarborg aanwenden naar eigen keuze om eventuele herstellingskosten te dekken en/of eventuele huurkosten en/of om het even welke andere kosten die ten laste van de huurder zouden vallen volgens de voorwaarden van onderhavige algemene verhuurwaarden te vergoeden.

  4. Vervoerkosten en risico’s

   het materieel zal onder de zorgen van de huurder afgehaald worden. De vervoerkosten en de hiermee verbonden risico’s, zowel bij het afhalen als bij het terugbrengen, zijn steeds ten laste van de huurder.

  5. Staat van het materieel

   het materieel wordt geacht zich bij de levering in perfecte staat te bevinden en moet in perfecte staat terug worden afgeleverd. Alle kosten om het materieel weer in de perfecte staat te brengen zijn steeds ten laste van de huurder.

  6. Berekening huurprijzen

   1. de verhuurder begint vanaf de dag dat het materieel onze werkhuizen verlaat. De basishuurprijzen zijn berekend voor 8 uren werk per werkdag en vijf werkdagen per week. Ingeval de huurder meer dan 8 uren per dag en/of meer dan 5 dagen per week het gehuurde materieel aanwendt, zal de huur in verhouding tot de werkelijke werkduur aangerekend worden en heeft de huurder de plicht de verhuurder hiervan onmiddellijk te verwittigen.
   2. in geval de huurder minder dan 8 uren per dag en/of minder dan 5 dagen per week met het gehuurde materieel werkt dan blijft de basishuurprijs als minimum te betalen.
   3. indien de huurder aan de meldingsplicht als bepaald in a) verzuimt en het materieel meer gebruikt dan de overeengekomen uren aan de vaste basishuurprijs, heeft de verhuurder het recht de basishuurprijs recht evenredig aan te passen aan de werkelijke uren dat het materieel gebruikt werd en dit vanaf de eerste dag van de verhuur.
  7. Onderhoud

   de onderhoudsbeurten worden na oproep door de huurder uitgevoerd door de verhuurder. De geleverde onderhoudsmaterialen zoals filters, smeerolie, enz… evenals de gepresteerde werkuren en transportkosten zijn ten laste van de verhuurder, tenzij anders bepaald. Brandstoffen, zoals ondermeer niet-beperkend opgenoemd : benzine ; olie, petroleum, diesel, gas enz.., zijn steeds ten laste van de huurder of kunnen steeds aan de huurder verrekend worden.

  8. Gebruik van het materieel & schade

   1. de huurder zal als een goede huisvader zorg dienen te dragen voor het materieel en zal er steeds over waken dat dit geen gevaar oplevert voor derden. Defecten of schade aan het materieel op de werf, op de baan en op om het welke andere plaats, zijn steeds ten laste van de huurder. De huurder is verantwoordelijk dient een verzekering af te sluiten die alle schade aan het materieel, alsook brand, diefstal of schade door een verkeerde behandeling tijdens de huurperiode of het vervoer waarborgt. De huurder is verantwoordelijk voor de schade die dit gehuurde materieel aan derden zou berokkenen. Bovendien zal hij deze verantwoordelijkheid laten verzekeren. De huurder dient om de 100 loopuren van het materieel te melden waar en wanneer de onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd.
   2. de huurder verklaart uitdrukkelijk de werking van het gehuurde materieel als een professioneel gebruiker te kennen en de in acht te nemen veiligheidszorgen te kennen en te zullen respecteren en het gehuurde materieel door bevoegde en ervaren gebruikers te laten gebruiken. De huurder blijft hiervoor ten allen tijde alleen verantwoordelijk en zal de verhuurder vrijwaren van het om het even welke claim die door het gebruik van het gehuurde goed zou kunnen ontstaan.
  9. Onderhuur

   het gehuurde materieel mag niet onderverhuurd worden. De huurder is verplicht de plaats te melden waar het materieel zich bevindt om nazicht door het personeel van de verhuurder mogelijk te maken.

  10. Werking en garantie

   1. geen enkele schadeloosstelling, voor slechte werking van het materieel t.g.v. defect of enige andere oorzaak, zal door de huurder of door derden kunnen geëist worden.
   2. onze aanbieding is uitsluitend gesteund op de informatie die wij van de huurder verkregen. Het aanvaarden van de offerte van de verhuurder impliceert het onvoorwaardelijk instemmen door de huurder met het door de verhuurder aangeboden materieel.
   3. in geen enkel geval wordt door de verhuurder garantie op het rendement van het verhuurde materiaal gegeven.
  11. Herstellingen

   alle herstellingen aan het gehuurde materieel mogen slechts door het personeel van de verhuurder geschieden. Deze herstellingen gebeuren aan de geldende tarieven.

  12. Beëindiging van de huur

   1. het einde van de gehuurde dient onmiddellijk schriftelijke worden meegedeeld aan de verhuurder
   2. de verhuurder heeft het recht na de terug in ontvangsname van het materieel, dit materieel gedurende 3 werkdagen te inspecteren en de eventuele gebreken te herstellen op kosten van de huurder. Deze herstellingskosten worden in mindering gebracht van de door de huurder gestelde waarborgsom.
  13. Waarborgsom

   vijf werkdagen na de terug inontvangstname van het materieel en na inspectie van dit materieel zal de waarborgsom teruggestort worden.

  14. Verbrekingsvergoeding

   de medecontractant die een overeenkomst tot de verhuur van goederen opzegt vooraleer de uitvoering is begonnen, is aan onze firma van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 30% van de waarde van de uit te voeren verhuur. Is echter reeds met de verhuur gestart, dan is ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zonder aanmaning 60% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

  15. Schade

   de verhuurde goederen blijven conform de wettelijke bepalingen steeds eigendom van onze firma. Indien de verhuurde goederen door de medecontractant worden verkocht, heeft onze firma naast de vervangingswaarde van de verkochte goederen recht op een schadevergoeding van 30% van deze vervangingswaarde.

 2. Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Prijzen

   alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De aan onze firma overgemaakte orders evenals de door de vertegenwoordigers afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De orderbevestiging wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst indien binnen de veertien dagen van de verzending van die bevestiging geen schriftelijke bezwaren worden ingebracht. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. Alle laste, taksen, intresten en douanekosten, tegenwoordige, toekomstige of achterstallige, vallen ten laste van de medecontractant.

  2. Eigendomsvoorbehoud

   geleverde of in voorkomend geval, nog te leveren goederen, blijven eigendom van onze firma tot na hun volledige betaling.

  3. Klachten

   alle klachten en protesten dienen op straffe van nietigheid op de maatschappelijke zetel van onze firma toe te komen binnen de acht dagen na de levering van het materieel. Zij dienen te geschieden per aangetekend schrijven.

  4. Offertes en aanbiedingen

   alle offertes en aanbiedingen zijn enkel en alleen informatief en kunnen dan ook niet als bindend beschouwd worden.

  5. Risico’s

   alle goederen reizen volledig en altijd op risico van de koper, medecontractant of klant, zelfs bij franco verzending.

  6. Leveringstermijn

   leverings- en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden de vennootschap niet. Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. In geval van overmacht kan onze firma opteren de gesloten overeenkomst op te schorten of zelfs te annuleren. Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits onze tussenkomst, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

  7. Annulering

   bij annulering door de cliënt van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst zal deze een forfaitair bedrag van 30% verschuldigd zijn.

  8. Ondertekening afleveringsbon

   de ondertekening van de afleveringsbon houdt in dat de koper de goederen in perfecte staat heeft ontvangen. Onze firma veronderstelt dat de ondertekenaar van de afleveringsbon de koper wettelijk mag verbinden en daartoe door deze gevolmachtigd is. Indien dit niet het geval is zal de koper de verkoper op voorhand per brief in kennis stellen welke personen de afleveringsbon mogen ondertekenen. In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van de afleveringsbon zal het materieel als aanvaard beschouwd worden, tenzij de koper binnen de 48 uur, per aangetekend schrijven de verkoper van de redenen op de hoogte brengt. Deze redenen dienen met bewijzen van staving te zijn vergezeld.

  9. Gewichten capaciteiten en afmetingen

   de gewichten, de capaciteiten en de afmetingen van de machines en onderdelen zijn benaderend en kunnen variëren naargelang de verschillende combinaties en naargelang de aard van de lading.

  10. Waarborg

   1. Indien het een verkoop betreft van tweedehands materieel “in de staat waar het zich bevindt” wordt geen enkele waarborg, onder welke vorm ook, toegekend.
   2. Indien het een verkoop betreft van tweedehands materieel, waarvan uitdrukkelijk waarborg toegekend wordt op het verkoopscontract, of een verkoop van nieuw materieel, dan wordt deze waarborgtermijn op het contract bepaald. Deze kan echter nooit zes maanden overschrijden. Deze waarborg houdt in dat de verkoper waarborgt dat alle machines en onderdelen, die hij verkocht heeft vrij zijn van gebreken in materieel en constructie. Deze waarborg beperkt zich tot het gratis herstellen of vervangen door de verkoper bepaald, van de machine of van onderdelen ervan. De werkuren en de vervoer- en reiskosten zijn niet in de waarborg inbegrepen. Het defecte toestel of onderdeel dient franco aan de werkhuizen van de verkoper bezorgd te worden. Na onderzoek wordt door de verkoper bepaald of het defect al dan niet te wijten is aan materieel- of constructiefouten. Zijn uit de waarborg gesloten : de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz… te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan verzorging, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van diegenen die zich van het materieel bedienen. De waarborg vervalt eveneens indien de koper het materieel laat herstellen of doet ombouwen door derden. Om de waarborg te kunnen inroepen moet de koper de verkoper onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de gebreken die hij heeft vastgesteld.
 3. Algemene betalingsvoorwaarden

  1. Betalingen

   alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van onze firma, netto- contant, zonder korting, voor de vervaldag op de factuur in Belgische franken of in de valuta waarin de factuur is opgesteld.

  2. Nalatigheidsintrest

   rekeningen die niet betaald werden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest ten belope van 1% per maand.

  3. Schadevergoeding

   Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheer- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz…), het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 50 EURO en onverminderd de intrestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling (art.1147 en 1162 Burg. Wetboek).

  4. Opeisbaarheid

   door het niet-betalen van één van onze facturen op de vervaldag, of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de medecontractant, worden alle schuldvorderingen op diezelfde medecontractant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden.

  5. Wissels

   het aanvaarden van wissels of andere betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden. Bank- en verdisconteringskosten vallen ten laste van de medecontractant.

  6. Geschillenbeslechting

   Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling vzw) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 • Aanhangwagens
 • Dumpers
 • Graszodensnijders
 • Heftrucks
 • Hoogwerkers
 • Knikwielladers
 • Lichtmasten
 • Graafmachines
 • Rijplaten
 • Schaarliften
 • Verreikers
 • Walsen